Tämä kutsu on lähetetty kaikille wilmassa perjantaina 20.5.2022, esityslista lisätty perjantaina 27.5.2022

Denna kallelse har skickats per wilma åt alla fredagen den 20 maj 2022, föredragningslistan har lagts till fredagen den 27 maj 2022

 *******

 

KUTSU KANNATUSYHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN        

Torstaina 2.6.2022 klo 17.30 Mikaelsalissa         

Kokouksessa päätetään koulurakennushankkeeseen liittyvistä asioita, kuten sopimuksesta Helsingin kaupungin kanssa Lehtikuusentie 4:n koulurakennuksen käyttöoikeuden osalta. Lisäksi valtuutetaan hallitus edistämään hanketta tilaisuudessa ja ennakkomateriaaleissa esitetyn mukaisesti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupungin päätöksentekoaikataulun vuoksi kokouksen ennakkomateriaali ja päätösesitykset lisätään nähtäville tänne viimeistään pe 27.5.

Yhdistyksen säännöt löytyvät os. Hallinto – Helsingin Rudolf Steiner -koulu (rudolfsteinerkoulu.fi)

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja kokouksessa. Kaikki vuoden 2022 jäsenmaksunsa maksaneet ovat hyväksyttyjä, äänioikeutettuja jäseniä. Kokoukseen osallistujien äänioikeuden tarkistus alkaa ovella 15 min ennen kokouksen alkua. Äänioikeuden osalta, viimeinen huomioitava kannatusyhdistyksen jäsenmaksun maksupäivä on 31.5.2022. Kokousmateriaalia ei jaeta paperitulosteina.

 

KALLELSE TILL UNDERSTÖDSFÖRENINGENS EXTRAORDINARIE MÖTE

Torsdagen den 2 juni 2022 kl. 17.30 i Mikaelsalen

På mötet behandlas ärenden som berör skolhusprojektet, så som avtalet med Helsingfors stad gällande användingsrättigheten av fastigheten på adressen Lärkträdsvägen 4. Ytterligare befullmäktigas styrelsen att främja projektet på det sätt som presenteras på mötet och i förhandsmaterialet, tillsammans med Helsingfors stad. På grund av stadens tidtabeller gällande beslutsfattande kommer förhandsmaterialet och beslutsförslagen att laddas upp här senast fredag 27.5

Föreningens stadgar finns på här

Föreningens ordinarie medlemmar är röstberättigade på mötet, kontrollen börjar vid dörren 15 min före mötet börjar. Alla som betalat sin medlemsavgift för år 2022 är röst­be­rätti­ga­de på mötet. Den sista betalningsdagen som noteras är 31.5.2022. Mötesmaterialet delas inte ut i pappersform.

 TERVETULOA! Helsingin Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistyksen hallitus
VÄLKOMMEN!
Styrelsen för Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors

 

*******

 Esityslista                                                                      Föredragningslista

 

  1. Kokouksen avaus

Öppnande av mötet

 

  1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Val av ordförande för mötet

 

  1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Konstaterande av mötets laglighet

 

4.     Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Val av protokolljusterare och rösträknare

 

5.     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Godkännande av mötets arbetsordning

 

  1. Esitys koulurakennushankkeen tämänhetkisestä tilanteesta

Esitys löytyy täältä suomenkielisenä.

Presentation av skolhusprojektets nuläge

Presentationen hittas på finska via länken ovan, vi svarar gärna på frågor och översätter vid behov på mötet.

                     

  1. Päätetään koulurakennushankkeen asioista

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päättää tiistaina 31.5. jatkovalmistelusta koskevasta sopimuksesta ja käyttöoikeussopimuksesta Lehtikuusentie 4:n kiinteistön osalta. Kaupungin tiistain kokouksen esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä ja suora linkki päätösesitykseen (eli esityslistan asiakohta 15) hankkeestamme löytyy tästä, ja esityksen liite tästä.

Esitetään että kannatusyhdistyksen hallitus valtuutetaan edistämään koulurakennushanketta nyt tunnistetun ja esitetyn suunnitelman mukaisesti; eli sopimaan ja allekirjoittamaan Lehtikuusentie 4:n käyttöoikeussopimuksen, luovuttamaan Lehtikuusentie 6:n rakennus ja tontin vuokrasopimus kaupungille (tai perustettavalle kiinteistöyhtiölle, kaupungin kanssa sovitun mukaisesti), päättämään yhteistyössä kaupungin kanssa lisärakennusosasta ja siihen liittyvistä asioista pitäen sisällään tarvittavat kalustohankinnat, sopimaan ja allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksen ja siihen liittyvät asiakirjat lopullisen koulurakennuksen käytöstä ja lunastamaan yhdistyksen osuuden kaupungin kanssa perustettavasta kiinteistöyhtiöstä ja nimeämään edustaja yhtiön hallitukseen.

Beslutande om ärenden gällande skolhusprojektet

Nämnden för fostran och utbildning vid Helsingfors stad besluter på tisdagen den 31.5 om avtalet gällande fortsatt förberedning av skolhusprojektet och om användingsrättigheten för fastigheten på adressen Lärkträdsvägen 4. Stadens föredragningslista för mötet i sin helhet hittas här och direkta länken till beslutsförslaget (mao föredragningslistans punkt 15) gällande vårt projekt hittas här och förslagets bilaga hittas här.

 Föreslås att understödsföreningens styrelse befullmäktigas att främja skolhusprojektet på det sätt som nu indentifierats och föreslagits; mao att avtala och underteckna avtalet om användningsrättighet gällande fastigheten på adressen Lärkträdsvägen 4, överlämna byggnaden på adressen Lärkträdsvägen 6 samt hyresavtalet åt staden (eller åt det fastighetsbolag som grundas, enligt överrenskommelse med staden), besluta i samråd med staden om tilläggsbyggnaden och beslut kring detta inklusive nödvändiga möbel­införskaffningar, komma överrens och underteckna avtalet om användingsrättigheten och dokumentation som hänför sig till slutgiltiga användningen av skolfastigheten och inlösa föreningens andel av fastighetsbolaget som bildas tillsammans med staden och utnämna en representant till bolagets styrelse.

 

  1. Päätetään sääntömuutoksesta

Esitetään että sääntöjen § 10 Yhdistyksen kokoukset lisätään kohta ”Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua etäyhteyden kautta, hallituksen niin päättäessä.” Tämä on sääntömuutoksen ensimmäinen käsittelykerta, sääntöjemme mukaan asia tulee käsitellä vielä toisessa yhdistyksen kokouksessa.

Beslutande om stadgeändring

Föreslås att det görs ett tillägg i stadgarnas § 10 Föreningens möten om att styrelsen kan besluta om att man kan delta i föreningens möten även med hjälp av datakommunikation. Detta är första gången ärendet behandlas på föreningens möte, enligt våra stadgar skall ärendet behandlas ännu en andra gång på ett till föreningsmöte.

 

  1. Muut asiat

Övriga ärenden

 

  1. Kokouksen päättäminen

Avslutande av mötet