Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kolmiportainen tuki

Helsingin Rudolf Steiner -koulun perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kolmiportaisen mallin mukaisesti. Jokainen oppilas saa joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Oppilaalle laaditaan tehostetussa tuessa oppimissuunnitelma ja erityisessä tuessa HOJKS. Näihin asiakirjoihin kirjataan oppilaan oppimista tukevat henkilökohtaiset tavoitteet ja tukimuodot. Nämä laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

 • Yleinen tuki

  Jokaisen oppilaan tulee saada tarvittaessa tukea ja ohjausta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yleinen tuki tarkoittaa ensisijaisesti tukiopetusta tai lyhytaikaista osa-aikaista erityisopetusta. Yleistä tukea ovat myös yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin kanssa. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus yleiseen tukeen.

 • Tehostettu tuki

  Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja. Tällöin oppilaalle laaditaan yhdessä opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa pedagoginen arvio. Tämän arvion pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma.

  Tehostettu tuki voi koskea yhtä oppiainetta tai yleisesti koulunkäyntiä. Tehostettu tuki on luonteeltaan pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin yleinen tuki. Arviointi tapahtuu yleisopetuksen arviointikriteerien mukaan. Tehostetulla tuella pyritään pitämään yllä oppilaan motivaatiota koulunkäyntiin ja lisäämään onnistumisen kokemuksia.

 • Erityinen tuki

  Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilaalla on mahdollisuus saada erityistä tukea. Erityistä tukea varten tehdään pedagoginen selvitys. Sen tekemiseen osallistuvat huoltajien ja oppilaan kanssa yhteistyössä opettajat ja oppilashuoltoryhmä. Erityisen tuen päätöksen hyväksyy rehtori.

  Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Tarvittaessa opiskelua voidaan merkittävästi helpottaa. Arviointi suoritetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tukitoimet ja tavoitteet kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämiseen koskevaan suunnitelmaan eli HOJKSiin. Tätä asiakirjaa tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan säännöllisesti.

   

Erityisopetus

Erityisopetus on ensisijaisesti oppimisen tukea ja muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopettajat ovat erityispedagogisia asiantuntijoita koulussa. He arvioivat oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen tarvetta sekä erityisopetuksen tarvetta yksilö-, luokka- ja koulun tasoilla. He toteuttavat sitä samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetuksena tiiviissä yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erityisopettaja osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn erityisopetuksen asiantuntijana.

Koulussamme erityisopetusta antavat  Satu Tapiala, Liisa Poikkimäki, Hanna Sorsa, Sinikka Göös ja Ija Lahtinen. Tarvittaessa heihin voi olla yhteydessä Wilman kautta.

 

Muu tuki

Kuraattori

Koulukuraattori voi olla tukena esimerkiksi koulunkäynnin ongelmissa, kaverisuhteiden haasteissa tai perheiden erilaisissa tilanteissa. Ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä ennaltaehkäisemään vaikeuksia. Koulukuraattori toimii osana oppilashuoltoryhmää ja on osana  suunnittelemassa tukitoimia. Helsingin Rudolf Steiner -koulun koulukuraattorina toimii Maria Paalasmaa p. 045 77348413.

 

Psykologi

Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa. Koulupsykologi voi auttaa oppilasta oppimisen ja työskentelyn pulmissa, tunne-elämän kehityksen solmukohdissa ja omassa tai perheen kriisissä. Koulupsykologi toimii osana oppilashuoltoryhmää ja on osana suunnittelemassa tukitoimia. Psykologi kirjoittaa tarvittavat lausunnot opetusjärjestelyjä tai jatkotutkimuksia ja hoitoja varten. Helsingin Rudolf Steiner -koulun koulupsykologina toimii Oona Pääkkönen p. 045 77313129.

 

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta ja tarpeellisiin tutkimuksiin ohjaaminen. Kouluterveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille. Kouluterveydenhoitajina toimivat  Jennifer Westerlund 050 3105631 (1-9AC-luokat) ja Ida Pasma p. 09 3106 7712 (LUKIO).

 

Pedagogistaiteellinen tuki

Koulussamme on mahdollista saada pedagogistaiteellista tukea, jonka tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. Opettajana toimii taideterapeutti Päivi Leikas-Mieho. Tarvittaessa häneen voi olla yhteydessä Wilman kautta.

 

Oppilashuollon käsikirja