Koulurakennushanke etenee, -muutamme syksyllä 2022

Keskustelut Helsingin Rudolf Steiner -koulun tilaratkaisusta etenevät hyvässä yhteishengessä Helsingin kaupungin kanssa.

Neuvotteluissa ratkaisuksi on muodostumassa Lehtikuusentie 4:ssä sijaitsevan koulurakennuksen saaminen pysyvästi Helsingin Rudolf Steiner -koulun käyttöön ja rakennuksen laajentaminen Lehtikuusentie 6:n tontille. Laajennus voisi tämänhetkisen arvion mukaan valmistua noin viiden vuoden kuluttua. Lopullisesti asiasta päättää kaupungin osalta kaupunginhallitus ja -valtuusto ja koulumme osalta kannatusyhdistyksen kokous. Kannatusyhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vielä ennen kevätlukukauden loppua.

Lehtikuusentie 4:n tiloihin on tarkoitus siirtyä syksyllä 2022. Väliajan käytössä olisi myös tiloja Paraistentiellä sijaitsevassa koulurakennuksessamme. Käytettäviin tiloihin tehtäisiin niiden turvallisen käytön varmistavia korjauksia. Korjauksia tehtäisiin mm. tilojen ilmanvaihtoon.

Lehtikuusentie 4:n ja sen laajennuksen hallinnointi on kaavailtu järjestettäväksi Helsingin kaupungin ja Helsingin Rudolf Steiner -koulun yhteisen omistukseen tulevan koulutaloyhtiön kautta. Helsingin kaupunki omistaisi yhtiöstä pääosan. Ratkaisu on koulun tulevaisuuden ja taloudenhallinnan kannalta hyvä. Kiinteistönhoidossa ja -ylläpidossa saadaan mukaan kaupungin osaaminen ja tuki. Helsingin Rudolf Steiner -koulu olisi mukana päätöksenteossa yhtiön hallituksessa.

Lehtikuusentie 6:ssa sijaitseva koulurakennus purettaisiin mahdollisimman pian, mahdollisesti noin vuoden kuluttua.

 

Tiedotus-/keskustelutilaisuus

Kutsumme koulurakennushankkeesta kiinnostuneet huoltajat osallistumaan tiedotustilaisuuteen ti 3.5.22 klo 18-19.30 Lehtikuusentie 6:n Mikaelsaliin (tilaisuuden kieli suomi). tai ke 4.5.22 klo 18-19.30 10 A-luokkaan (tilaisuuden kieli ruotsi). Voit osallistua kumpaan tahansa tilaisuuteen tai molempiin. Ilmoittautuminen ja mahdolliset ennakkokysymykset viimeistään samana päivänä kuin tilaisuus klo 16 mennessä tästä linkistä

Tilaisuuksissa kerrotaan hankkeen tilanteesta ja niissä on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella hankkeesta. Kummassakin tilaisuudessa ovat paikalla koulun rehtorit Esa Tuominen ja August Tarkkio sekä talousjohtaja Marika Törnblom. Paikalla on myös koulun hallituksen edustajana joko hallituksen puheenjohtaja Mika Lakka tai varapuheenjohtaja Christian Hirn.

 

Mistä Helsingin Rudolf Steiner –koulussa on kyse?

Helsingin Rudolf Steiner -koulu on aloittanut toimintansa kaksikielisenä vuonna 1955. Olemme  Suomen ensimmäinen, suurin ja vanhin steinerkoulu. Olemme yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita esikoulusta lukioon. Opetusta annamme suomeksi ja ruotsiksi. Oppilaita koulussa on noin 900. Koulun toiminnasta vastaa Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys  –Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors ry.

Koulun henkilöstön määrä on noin 130, joista opetushenkilöstöä noin 100. Koulun liikevaihto vuodessa on noin 8 miljoonaa euroa. Palkkakustannusten osuus liikevaihdosta on yli 5 miljoonaa euroa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys järjestää perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta sekä lukiolaissa (2018/714) tarkoitettua lukiokoulutusta. Koulutuksessa noudatetaan steinerpedagogiikkaan perustuvia työskentelytapoja.

Valtioneuvoston Helsingin Rudolf Steiner -koululle myöntämä viimeisin perusopetuksen järjestämislupa on vuodelta 2016 ja lukio-opetuksen järjestämislupa vuodelta 2018.

Helsingissä 14.4.2022

Mika Lakka, Helsingin Rudolf Steiner –koulun kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja talousjohtaja Marika Törnblom, p. 045 7731 3130

 

***

Skolhusprojektet framskrider, -vi flyttar hösten 2022

Diskussionerna om utrymmeslösningar gällande Rudolf Steinerskolan i Helsingfors framskrider i god anda med Helsingfors stad.

I förhandlingarna går man mot en lösning där skolfastigheten på adressen Lärkträdsvägen 4 skulle kunna fås i Rudolf Steinerskolans i Helsingfors stadigvarande bruk samtidigt som skolfastigheten skulle utvidgas till tomten på Lärkträdsvägen 6. Utbyggnaden skulle enligt nuvarande uppskattning kunna vara klar om ca fem år. Det slutgiltiga beslutet i ärendet tas för stadens del av stadsstyrelsen och -fullmäktigen och för vår skolas del av understödsföreningens möte. Understödsföreningens extraordinära möte kommer att sammankallas ännu före utgången av vårterminen.

Det är meningen att skolan flyttar till Lärkträdsvägen 4 på hösten 2022. Under en övergångsperiod skulle skolan även ha utrymmen i skolfastigheten på Pargasvägen till sin disposition. De utrymmen som skulle användas där skulle renoveras så att en säker fortsatt användning ska kunna garanteras. Dylika renoveringsarbeten skulle göras bl.a. i ventilationssystemen i dessa utrymmen.

Förvaltningen av fastigheten på Lärkträdsvägen 4 och dess utbyggnad är planerad att ordnas genom att det grundas ett skolhusbolag som Helsingfors stad och Rudolf Steinerskolan i Helsingfors kommer att äga tillsammans. Staden skulle äga majoriteten av bolaget. Lösningen är bra med tanke på skolans framtid och ekonomiförvaltning. I fastighetsskötseln och -underhåll kan vi i så fall räkna med stadens kunnande och stöd. Rudolf Steinerskolan i Helsingfors skulle vara med i beslutsfattandet i bolagets styrelse.

Nuvarande skolfastigheten på Lärkträdsvägen 6 skulle rivas så fort som möjligt, eventuell om ca ett år.

 

Informations-/diskussionstillfälle

Vi välkomnar alla intresserade vårdnadshavare att delta i ett informationstillfälle ons 4.5.22 kl. 18-19.30 (tillställningens språk svenska) till Lärkträdsvägen 6 till 10 A-klassen eller tis 3.5.22 kl. 18-19.30 till Mikaelsalen (evenemangets språk finska). Du kan delta i vilketdera tillfället som helst eller i båda. Anmälningar samt ev förhandsfrågor senast samma dag som tillställningen är t.o.m. klo 16 här.

Under tillfällena berättar man om projektet läge och det är möjligt att ställa frågor och diskutera projektet. På båda tillfällena är närvarande skolans rektorer August Tarkkio och Esa Tuominen samt ekonomidirektören Marika Törnblom. På plats finns även en representant från skolans styrelse, antingen styrelseordförande Mika Lakka eller viceordförande Christian Hirn.

 

Vad är det frågan om i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors?

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors har inlett sin tvåspråkiga verksamhet år 1955. Skolan är Finlands första och äldsta steinerskola. Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en enhetsskola, med elever från förskola till gymnasiet. Undervisningen ges på finska och svenska. I skolan går ca 900 elever. För skolans verksamhet svarar Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys – Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors rf.

Skolan personal uppgår till ca 130 personer, varav undervisningspersonalen är ca 100 personer. Skolans omsättning på årsnivå är ca 8 miljoner euro. Lönekostnadernas andel av omsättningen är över 5 miljoner euro.

Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors ordnar förskole- och grundskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (714/ 2018). I undervisningen följer man undervisningsmetoder som baserar sig på steinerpedagogik.

Statsrådet har beviljat det senaste undervisningstillstånden till Rudolf Steinerskolan i Helsingfors för grundskolan år 2016 och för gymnasiet 2018.

Helsingfors 14.4.2022
Mika Lakka, ordförande för Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors
Tilläggsuppgifter ekonomidirektör Marika Törnblom, tel. 045 7731 3130