Luokat 1–9

Luokat 1–8 muodostavat luokanopettajan ja osittain aineopettajien ohjaaman luokka-asteen. Yhdeksännestä luokasta alkaen luokan asioista pitää huolta oma luokanvalvoja, ja opetuksesta huolehtivat aineopettajat.

Retket, matkat ja näytelmät

1. luokka: Paljon metsäretkiä.

2.–3. luokka: Oppilaat pääsevät katsomaan talonpoikaiselämää, eläimiä tai tai vuoden kiertoa maatilalla.

4. luokka: Retkiä eri puolille Helsinkiä (esim. Suomenlinnaan). Teemana on kotiseudun historia.

5. luokka: Luokan näytelmä pitkälti opettajan valitsemana ja ohjaamana.

6. luokka: Geologiaan liittyvä leirikoulu, jonka matkakohde on viime vuosina ollut Viro. Retkeä ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, joten niin matka kuin sen kohdekin riippuvat luokasta ja opettajasta.

8. luokka: Näytelmä, joka toteutetaan oppilaiden ja opettajan yhteistyönä. ”Luokanopettajan jäähyväisreissu”. Tätä matkaa ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, joten sen toteutuminen ja matkakohde riippuvat luokasta ja opettajasta.

Erityisopetus

Helsingin Rudolf Steiner -koulun perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kolmiportaisen mallin mukaisesti. Jokainen oppilas saa joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Oppilaalle laaditaan tehostetussa tuessa oppimissuunnitelma ja erityisessä tuessa HOJKS. Näihin asiakirjoihin kirjataan oppilaan oppimista tukevat henkilökohtaiset tavoitteet ja tukimuodot. Nämä laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Erityisopettajat ovat erityispedagogisia asiantuntijoita koulussa. He arvioivat oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen tarvetta sekä erityisopetuksen tarvetta yksilö-, luokka- ja koulun tasoilla. He toteuttavat sitä samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetuksena tiiviissä yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa. Erityisopettaja osallistuu oppilashuolto- ryhmän työskentelyyn erityisopetuksen asiantuntijana.
Lukion alussa kaikki opiskelijat tekevät lukiseulan. Sen tulosten perusteella opiskelijat ohjataan tarvittaessa tarkempiin lukitesteihin. Lukion erityisopetuksen tarkoitus on tukea ja ohjata opiskelijan itsenäistä opiskelua. Sen painopiste on opiskelutaitojen kehittämisessä oppisisältöjen sijaan.

Koulussamme erityisopetusta antavat seuraavat henkilöt (yhteydenotot Wilman kautta):

A -koulu
Liisa Poikkimäki, 1-8A, lukion lukiseulat ja -testaukset
Hanna Sorsa, 9AC + lukio

CD -koulu
Sinikka Göös, 1-8CD
Ija Lahtinen, 1-7CD
Hanna Sorsa, 6-8CD

Oppilaskunta

Oppilaskunnalla tarkoitetaan kaikkia koulun 1-9. luokkalaisia. Tämän joukon edustajana ja edunvalvojana toimii oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu yksi tai kaksi edustajaa kultakin luokalta.

Oppilaskunta seuraa aktiivisesti ympäristön tapahtumia, tekee aloitteita, keskustelee koulun ja opettajien kanssa ja järjestää oppilaille tapahtumia.