Yhdysvanhemmat

Yhdysvanhemmat (virallisemmalta nimeltään Työpiiri) on jokaisen luokan yhdestä tai useammasta vanhemmasta muodostuva ryhmä, joka toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelunavaajana koulun ja vanhempien välillä, organisoi erilaisia tapahtumia yhdessä koulun, vanhempien ja oppilaiden kanssa sekä myöntää rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Vakiintuneita syksyn tapahtumia ovat Mikkelinmarkkinat ja Joulumyyjäiset.

Yhdysvanhempien järjestämät tapahtumat ovat yksi yhteisöllisyyden muoto, mutta myös konkreettinen tapa kerätä rahaa. Valtaosa kerätyistä varoista menee luokkien retkikassoihin ja pieni osa yhdysvanhemmille, jotka jakavat sen edelleen koulun yleishyödyllisiin hankintoihin. 

Yhdysvanhemmat vaihtuvat yleensä vuoden, kahden välein. He kokoontuvat noin kerran kuukaudessa suunnittelemaan tulevia tapahtumia ja käsittelemään raha-anomuksia ja muita ajankohtaisia asioita.

Usein kysytyt kysymykset

Miten yhdysvanhemmat ovat saaneet alkunsa?

Yhdysvanhempien historia, tavoitteet ja toiminta vaihtelevat kouluittain.

Koulun ja vanhempien yhteistyön ja vanhempien aktiivisuuden juuret ulottuvat steinerkoulun alkuaikoihin saakka. Tämän yhteistyön merkitystä korosti jo koulun perustaja Rudolf Steiner. 

Monet steinerkoulut ovat aloittaneet toimintansa aktiivisten vanhempien aloitteesta, usein steinerpedagogisen päiväkotitoiminnan ”jatkeena” ja suurten taloudellisten paineiden alla. Vanhempien rooli – heidän aktiivisuutensa ja sitoutumisensa merkitys – on ollut ratkaiseva niin koulujen rahoituksen, opettajien kuin tilojen hankkimisenkin kannalta. 

Vanhempien tiivis osallistuminen koulun ja lasten elämään on keskeinen osa jokaisen steinerkoulun toimintaa myös perustamisvaiheen jälkeen. Steinerkouluille ominainen yhteisöllisyys on monille keskeinen kriteeri koulun valinnassa, ja se kumpuaa juuri osallistumisesta ja yhteisen hyvän eteen ponnistelemisesta. 

Mikä yhdysvanhempien rooli HRSK:ssa on?

Alunperin yhdysvanhemmat (lue: joukko aktiivisia vanhempia) hankkivat varoja varsinaiseen koulutoimintaan. Vuosien kuluessa joukko on laajentunut, toimintatapa jäsentynyt ja varainkeruun painopiste siirtynyt vähemmän välttämättömien, mutta silti tarpeellisten hankintojen tekemiseen. Toiminta on epävirallista, ja sen muoto määräytyy pitkälti kulloistenkin yhdysvanhempien mukaan. Osaamiset ja innostuksen kohteet vaihtelevat; uusiin ideoihin suhtaudutaan avoimin mielin. 

Mitä yhdysvanhempien toiminta on käytännössä?

Yhdysvanhemmat kokoontuvat muutaman kerran lukukaudessa. He kertovat luokkansa opettajalle ja muille vanhemmille tulevista tapahtumista ja muista yv-kokouksissa esille tulevista asioista. He kannustavat vanhempia aktiivisuuteen, toimivat luokan koordinaattoreina esimerkiksi myyjäisten ja muiden projektien toteuttamisessa sekä huolehtivat siitä, että luokan tehtäväksi sovitut tehtävät tulevat myös hoidetuiksi.

Tarvittaessa yhdysvanhemmat toimivat keskustelunavaajina oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja tuovat kokouksiin oman luokkansa terveiset: kysymykset, ehdotukset tai ihmetyksen aiheet.

Millaisia yhdysvanhempien kokoukset ovat?

Useimmiten C/D-koulun (Paraistentien) ruokalassa pidettävät kokoukset ovat epävirallisia: keskustelu polveilee, eikä muotoseikoille anneta kovin suurta painoarvoa. Yhdysvanhemmilla on puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä – vuodesta riippuen – pysyvä tai kokouksittain vaihtuva sihteeri.

Kokouksissa käydään läpi esityslista, jonka puheenjohtaja lähettää etukäteen sähköpostitse. Jos keskustelu on vilkasta, puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Päätökset tehdään yhdessä, tarvittaessa äänestetään. Kokouksen jälkeen sihteeri laatii muistion, joka lähetetään sähköpostitse yhdysvanhemmille ja koulun kansliaan. Jokainen yhdysvanhempi vastaa siitä, että luokkia koskevat tiedot ja päätökset tulevat luokan kaikkien vanhempien tietoon.

Mitä yhdysvanhemmuudesta saa?

Hienon tilaisuuden tavata vanhempia kaikilta luokilta ja osallistua innostavan porukan toimintaan. Näköalapaikan koulun toimintaan ja luontevan keskusteluyhteyden sen toimijoihin. Mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin ja viedä uusia ideoita eteenpäin. Turvallisen yhteisön, jossa harjoitella tiimityötä, päätöksentekoa ja vuoropuhelua.

Millaisia haasteita yhdysvanhemmuuteen liittyy?

Jos luokan muut vanhemmat ovat kovin passiivisia, asioiden edistäminen ja muiden mukaan saaminen saattaa tuntua työläältä. Yleensä joka luokalta löytyy kuitenkin se aktiivinen porukka, joka on oivaltanut yhdessä tekemisen ilon ja merkityksen sekä lapsille että koko kouluyhteisölle.

Mitä kanavia pitkin yhdysvanhemmat tiedottavat toiminnastaan?

Sähköpostitse sekä koulun uudistuneiden nettisivujen kautta. Lisäksi yhdysvanhemmat voivat soitella toisilleen ja puhella asioista myös kasvotusten vanhempainilloissa ja koululla törmätessään. Uusia tiedottamisen tapoja mietitään sitä mukaa, kun tekijöiden aika ja jaksaminen antaa myöten.

Miten ja milloin yhdysvanhemmat valitaan?

Useimmiten yhdysvanhemmiksi valitaan kaksi tai kolme vanhempaa kerrallaan. Hedelmällisintä on, jos luokasta löytyy vanhempia, joiden elämäntilanne on suotuisa ja jotka ovat valmiit ottamaan tehtävän vastaan vapaaehtoisesti. Jos vapaaehtoisia ei löydy, voidaan yhdysvanhempien valinta hoitaa esimerkiksi arpomalla tai aakkosjärjestyksessä. Yhdysvanhempia tarvitaan lasten koko koulutaipaleen ajan, eli ihannetilanteessa jokainen vanhempi hoitaa tehtävää jossakin vaiheessa.

Kokemus on osoittanut, että yhdysvanhempien olisi hyvä hoitaa pestiä puolitoista, kaksi vuotta, tai yhdysvanhempien vaihtumista kannattaa porrastaa niin, että jokaisella kaudella on ainakin yksi tehtävään jo tutustunut vanhempi. Vanhat yhdysvanhemmat voivat myös sitoutua sparraamaan ja tukemaan seuraajiaan.

Mitä yhdysvanhemmalta edellytetään?

Avointa mieltä, aktiivisuutta sekä reipasta ja iloista otetta! 

Miten yhdysvanhemmat keräävät rahaa?

Viime vuosina yhdysvanhempien kassaa on kartutettu eli rahaa yleishyödyllisiin hankkeisiin kerätty lähinnä Mikkelinmarkkinoiden ja Joulumyyjäisten ”osallistumismaksuilla” tai ”pöytämaksuilla”. Näillä maksuilla on katettu tapahtumien järjestämiseen liittyviä kustannuksia ja hankittu koululle esimerkiksi soittimia, askartelutarvikkeita ja ulkoliikuntavälineitä. 

Pidempään toiminnassa mukana olleet muistavat myös ajan, jolloin yhdysvanhemmat myivät markkinoilla ja myyjäisissä itse valmistamiaan tuotteita tai järjestivät ”omia” rahankeruutapahtumiaan. Tämä on edelleen mahdollista, jos aikaa ja jaksamista riittää.

Millaisiin tarkoituksiin kerättyä rahaa myönnetään?

Rahaa myönnetään pääasiassa sellaisiin ”ei välttämättömiin, mutta silti hyödyllisiin” hankkeisiin, jotka vaikuttavat mahdollisimman monien lasten, opettajien ja vanhempien elämään. Rahaa on myönnetty mm. viuluihin ja kanteleisiin, näytelmäkerhon savukoneeseen, koulunpihan kiipeilytelineeseen ja koripallotelineisiin, iltapäiväkerhon leluihin sekä koulujen ulkoliikuntavälineisiin.

Miten rahaa anotaan?

Rahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan yhdysvanhempien puheenjohtajalle viimeistään viikkoa ennen yv-kokousta. Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin:

  • kuka anoo + yhteystiedot

  • mihin tarkoitukseen rahaa anotaan

  • paljonko rahaa anotaan, ja mistä tämä summa muodostuu (mahdollisimman tarkka, todelliseen hankintahintaan perustuva arvio)

  • miksi juuri tämä hankinta on kannattamisen arvoinen = yksiselitteiset, faktapohjaiset perustelut

Yhdysvanhemmat äänestävät anomuksesta kokouksessaan. Äänestyksen tulos kirjataan kokousmuistioon, joka toimitetaan koulun kansliaan (yhdysvanhempien tilin hoitajalle). Päätöksestä ilmoitetaan myös suoraan hakijalle. Myönnetyt rahat saa kanslian kautta kuitteja vastaan.

Keneen voi ottaa yhteyttä, jos haluaa tietää lisää yhdysvanhempien toiminnasta?

Yhdysvanhempien puheenjohtajaan Bob Kruijeriin. Hänen sähköpostiosoitteensa on b.kruijer@gmail.com. Toki myös muut yhdysvanhemmat voivat kertoa toiminnastamme lisää.