Ihmiskäsitys (ja mitä se tarkoittaa)

Steinerpedagogiikka perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä olentona. Tavoitteena on terve ja rauhallinen kasvu lapsuusvuosina, laaja-alainen yleissivistys ja käytännölliset elämäntaidot sekä nuoren vähittäinen kehittyminen kohti vapaata ja vastuullista aikuisuutta. Opetusmenetelminä korostuvat taide, havainnoiminen ja itse tekeminen.

Steinerkoulu noudattaa omaa, steinerpedagogista opetussuunnitelmaa. Pedagogiikka lähestyy lasta ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa, että

  • oppilaat tulevat nähdyiksi ja hyväksytyiksi omana itsenään.
  • huomio kiinnitetään heidän vahvuuksiinsa, ei heikkouksiin: jokaisella lapsella ja nuorella on vahvuutensa.
  • oppiaineet ja metodit on valittu siten, että ne puhuttelevat lasta kokonaisuutena.
  • oppilaat saavat tiedon lisäksi tukea tunne-elämän, psyyken ja moraalin kehittymiseen ja kasvuun sekä tahtoon toimia vastuullisesti yhteisössä.

Koulussa ei kannusteta kilpailemiseen. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus edetä ja omaksua asioita omaan tahtiin, ja numeroarvostelujen sijasta keskitytään sanallisiin, kunkin oppilaan vahvuuksia painottaviin arviointeihin. Numerotodistuksia jaetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräämän vähimmäisvaatimuksen mukaisesti.

Opetuksen apuna käytetään runsaasti taideaineita, joiden merkitys aivojen kehittymiselle ja koko ihmisen kasvulle on erittäin suuri.

Steinerkoulun oppilailla on ensimmäiset kahdeksan vuotta sama luokanopettaja. Sama luokka voi kulkea koko kouluaikansa yhdessä (vrt. kurssimuotoinen lukio). Luokkayhteisö on erittäin kiinteä erityisesti yhdeksän ensimmäistä vuotta.