Vanhempainillassa 28.8.2014 käsiteltiin uutta oppilas –ja opiskelijahuoltolakia sekä tuen käytäntöjä.

Kysyimme vanhemmilta:
Mitä oppilashuolto koulussasi on ja mitä toivoisit sen olevan? Vanhemmat työskentelivät hetken ryhmissä ja toivat esille alla ranskalaisin viivoin esitettyjä asioita. Otsikoinnit ovat koulun.

I. Oppilashuolto ja sen toiminta

– Kaivataan enemmän tietoa kaikesta, toiminut hyvin, mutta toiminta tuntematonta
– Mitä oppilashuoltoon kuuluu? Ja mitä ei kuulu?
– Rajoitetusta kokemuksesta huolimatta, oppilashuolto on hyvä. Oppilashuollon järjestelmän käyttöprosessit tuntuvat olevan monille vielä epäselvät.
– Selkeät vastuualueet ja yhteystiedonrakenne sekä prosessinseuranta, jossa tiedotus olisi nopeasti ajantasalla.
– Yhteistyössä toimiminen lapsen hyväksi.
Koulumme opetussuunnitelmassa (s.25) selvitetään oppilas –ja opiskeluhuollon rakenne koulussamme. Oppilashuolto tulee lähemmin tutuksi kun sitä käyttää. Oppilashuolto on kaiken kattava joten on mahdotonta osoittaa mitä siihen ei kuulu. Etenkin uusi l.8.2014 voimaan astunut laki korostaa yhteisöllistä puolta. Oppilaan ja opiskelijan hyvinvointi koulussa on oppilas –ja opiskelijahuollon ydintehtävä koulussa. Asiantuntijuus on lähtökohta moniammatillisessa toiminnassa. Opettajalla, erityisopettajalla, psykologilla, lääkärillä, terveydenhoitajalla tai terapeutilla on kullakin oma osaamis – ja tehtäväalueensa. Oppilas – ja opiskelijahuollossa monialaisessa yksilökohtaisessa, vain yhtä oppilasta tai opiskelijaa varten kootussa ryhmässä tuesta päätetään yhdessä oppilaan/opiskelijan ja huoltajan kanssa. Täysi-ikäinen voi päättää tuesta ilman huoltajan myötävaikutusta.  12 vuotta täyttänyt voi oma-aloitteisesti, ilman huoltajien myötävaikutusta ja tietoa saada oppilashuollon palveluja. Toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja arviointia tehdään koulun sisällä sekä yhteistyössä muiden yksityisten opetuksen järjestäjien kanssa (oppilas –ja opiskelijahuollon ohjausryhmä).  Oppilas- ja opiskelijahuollon tapaamisista syntyy oppilaskohtainen oppilas- ja opiskelijahuollon kertomus, joka on salassa pidettävä asiakirja ja joka säilytetään asiaan kuuluvassa rekisterissä. Oppilas – ja opiskelijahuollon rakenteellisesta toiminnasta voit lukea lisää Finlex 1287/2013.

II. Päivittäinen toiminta

– Varhainen puuttuminen, tilanteet usein akuutteja.
– Onko Wilma kehitettävissä/hyödynnettävissä tässä kokonaisuudessa?
– Oikea-aikaisuus tärkeää (esim. lukihäiriön tarpeisiin vastataan nopeasti)
– Oireileeko luokka vai yksilö?
– Opettajien ja vanhempien vuorovaikutus saisi olla nopeampaa erityisesti yläluokilla

Varhaisessa puuttumisessa wilma-merkintöjen seuraaminen, poissaolojen seuranta, käytökseen puuttuminen oppitunneilla ja välitunneilla ovat luonnollinen osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Oikea-aikaisuutta on tunnistaa lapsen tai nuoren muuttunut poikkeava käytös, mielialan vaihtelut ja väsymys. Keskittymisvaikeudet, vetäytyminen, poissaolot käynnistävät koulun piirissä ”huolikampanjan”. Uskottu opettaja tai aikuinen on paras keskustelukumppani. Jos ongelmat jatkuvat parin viikon ajan, tulee tilanteeseen oppilashuollollisesti puuttua. Uuden lain myötä vasteajat ovat lyhentyneet: Psykologille on erittäin akuutissa tilanteessa päästävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä ja muissa tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa. Yläluokilla havaitaan useasti jonkinasteista vanhempien vetäytymistä ja nuori alkaa ehkä ennen aikojaan kokeilemaan itsenäisyyttä, jota ei vielä kaikinpuolisesti hallitse. Huolen jakaminen ja tuesta sopiminen pitäisi lapsen ja nuoren edun vuoksi tapahtua viiveettä.

III. Koulun resurssit

– Onko lisäresursseja?
– Kerhotyyppistä toimintaa alaluokille?
– Lisää resursseja tukiopetukseen?
– Erityistuki lukihäiriöön?
– Onko koulunkäyntiavustajia / pienryhmäopetusta?

Koulullamme on käytössä oppilashuollon piirissä erityisopetusta n. 46,5h/470 oppilasta/vk. Lisäksi meillä on pedagoginen lääkäri 24h/vk, kokopäiväinen erikoispsykologi, kuraattori, resurssiopettaja, terveydenhoitaja, kunnan lääkäri 4x/kk, kuvataideterapeutti, eurytmiaterapeutti. Tarvittaessa annetaan tukiopetusta. Kerhoja on alaluokkalaisillekin vuosittain. Seuraa kotisivuilta kerhojen alkamisajankohtia.  Koulunkäyntiavustaja palkataan tarvittaessa. Pienryhmäluokka toimi toistakymmentä vuotta koulussamme. Suurin osa oppilaista tuli muista kouluista ja ryhmäkoko oli lopulta neljä. Taloudellisesti näin pienen ryhmän kannattelu on mahdotonta. Ongelmien ilmaantuessa selvitetään aina minkälainen tuki edistäisi parhaiten oppilaan oppimista ja kasvua. Lukihäiriöiden selvittämiseksi lukiseulat tekee erityisopettaja toisella luokalla ja tarkemmat tutkimukset koulumme erikoispsykologi.
Jos haluat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon, toimi näin: Keskustele lapsen opettajan kanssa tai ota suoraan yhteyttä moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään, esim. psykologiin tai kuraattoriin tapaamisen sopimiseksi.

Alla vielä kaavio koulumme oppilas – ja opiskeluhuollosta: